За нас

За нас

ИСТОРИЈАТ НА ООУ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Воспитувањето и образованието инспирираат вредности. Професијата наставник е благородна професија која доколку се работи со задоволство дава совршеност во делото. Ваквата мисла претставува водилка за наставнииот кадар уште од самиот почеток на егзистирањето на ООУ „Гоце Делчев“.

Самиот почеток датира уште од далечната 1945 година кога наставата се одвивала во две комбинирани паралелки, а први учители биле Марија и Михаил Мељникови. Првата училишна зграда се наоѓала на местото на денешната амбуланта, а училиштето било именувано по најголемиот великан во македонската историја – Гоце Делчев. Неговото име е симбол на борбата за слобода, симбол за хуманизмот и космополитизмот, водач за обединување на светот и на нациите.

Како што минувале годините, така се зголемувал бројот на ученици но и на самиот наставен кадар. Забот на времето и условите во кои се одвивала наставата во 1957/1958 година си го направиле своето т.е. старото училиште било срушено и наставата се одвивала во објект на земјоделското стопанство „Први мај“. Наредната “преселба“ на училиштето се случила по земјотресот во 1963 година. Токму со изградбата на новата училишна зграда започнува и подемот на нашето училиште кое како Феникс се издигнало од пепелта.

Во учебната 1964/1965 година наставата започнала во новата училишна зграда со 396 ученици од прво да седмо одделение и со 20 вработени. Истата година училиштето е прогласено за централно со подрачните училишта во с. Бунарџик и с. Кадино. Една година подоцна прераснало во осумгодишно училиште.

Во наредните две децении исполнети со плодна и успешна работа, нашето училиште значително како бројно и кадровско, така и просторно се проширило. Но, со самото зголемување на бројот на ученици повторно се појавил проблемот со недостаток на простор. Истиот тој проблем бил решен и веќе во 1972/1973 година настава посетувале 1058 ученика, распоредени во 32 паралелки, а наставата ја изведувале вкупно 38 наставници. На 9 мај во 1972 година, по повод 100 годишнината од раѓањето на Гоце Делчев, во училиштето е откриена негова спомен-биста.

Со текот на годините, во нашето училиште се креираа многу успешни личности кои и ден денес се гордост на нашата татковина.

Познато е дека ништо така не воспитува, ништо така не го овозможува учениковиот развој, како што тоа го прави довербата, љубовта кон работата и почитувањето на личноста на ученикот - наставниот кадар во ООУ „Гоце Делчев“ го практикува тоа.

 

Податоци за ООУ „Гоце Делчев“ Илинден

Општи податоци за училиштето

Име на училиштето

Гоце Делчев

адреса, место, општина

Ул:9 бр.179 н. Илинден, Илинден

Телефон

    02/ 2573-347

Фах

    02/2573-347

е-маил

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

основано од

Министерство за образование и наука

Верификација- број на актот

14-1204/1

Година на верификација

1986

Општинско основно училиште од

30.06.2014 на Советот на Општина Илинден

Верификација- број на актот

07-1891/3

Јазик на кој се изведува наставата

македонски

Година на изградба

1964

Тип на градба

Цврста градба

Површина на објектот

2600 м2

Површина на училшниот двор

10 000 м2

Површина на спортски терени и игралишта

1830

Училиштето работи во смена

Две смени

Начин на загревање на училиштето

Со геотермални води и нафта

Број на паралелки

37

Број на ученици

976

 

Просторни услови за работа во училиштето

Вкупен број на училишни згради

една

Број на спортски терени

два

Број на катови

два

Број на училници

21

Број на помошни простории

23

Училишна библиотека

1

 

Наставен кадар

Одд.

Вкупно

Етничка и полова структура на вработените

 

Македонци

Албанци

Турци

Роми

други

 

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

м

ж

Број на вработени

68

8

58

/

/

/

/

/

/

/

2

Број на наставен кадар

48

3

43

/

/

/

/

/

/

/

2

Број на стручни соработници

3

 

3

/

/

/

/

/

/

/

/

Административни работници

2

1

1

/

/

/

/

/

/

/

/

Техничка служба

14

4

10

/

/

/

/

/

/

/

/

Директор

1

 

1

/

/

/

/

/

/

/

/

                               

 

За нас

Наскоро повеке информации и фотографии... Наскоро повеке информации и фотографии... Наскоро повеке информации и фотографии...

Контакт

+389 (02) 2573 347

ougocdedelcevilinden@yahoo.com

Адреса

 Општина Илинден
1000, Скопје, Македонија

logo1